تعهدات ما

بهبود مداوم عملکرد ایمنی و بهداشت به‌منظور کاهش ریسک فعالیت‌ها و حفظ سرمایه
تعهد به حفظ محیط زیست و پیشگیری از آلودگی (آب، خاک، هوا)
تعهد به اصل بهبود مستمر و اثربخش سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌ زیست با ایجاد ارتباط و تعامل مناسب و مؤثر با کارکنان، مشتریان و سایر ذینفعان
رعایت قوانین و مقررات، دستورالعمل‌های ملی و بین‌المللی در زمینه فرایندی، بهداشتی، ایمنی و زیست‌ محیطی
کمک به رشد و شکوفایی صنعت در کشور با تکیه بر شیوه های دانش بنیان
تعهد به رشد و ارتقاء نیروهای بومی