پروژه های در حال اجرا

گلخانه پارس آباد مغان

ارائه خدمات مشاوره، نظارت فنی و کارگاهی طرح گلخانه پارس آباد مغان

پالایشگاه پارسیان سپهر

ارائه خدمات مشاوره و ارزیابی فنی شرکت پارسیان سپهر به عنوان نماینده بازرس حسابرسی