اخبار و رویدادها

تشکیل مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجمن مدیریت پروژه ایران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷