پروژه های خاتمه یافته

پروژه میدان نفتی دانان

مهندسی راه اندازی ، استقرار سیستم یکپارچه پیش راه اندازی و راه اندازی و تامین نیروی انسانی متخصص

ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش

مشاوره های تخصصی جهت معرفی پروژه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش برای جایزه ملی مدیریت پروژه

احداث تلمبه خانه نفت خام گوره – جاسک

نصب ، پیکربندی و تعریف پروژه و فرم های مربوطه و آموزش متدولوژی OPERCOM و ابزار ICAPS به اپراتور مربوطه ...

راه اندازی واحد گاز کوب

خدمات مهندسی راه اندازی ، تامین نیروی متخصص جهت اجرای عملیات راه اندازی و آموزش نفرات در حین کار واحد گازکوب (کمپرسورهای C-200 و C-101 )

ایتسن

ارائه خدمات مشاوره و تهیه بسته مناقصات و مذاکرات حوزه صنایع انرژی

آب شیرین کن قشم

مشاوره های تخصصی جهت معرفی پروژه ترمینال جدید فرودگاه بین المللی کیش برای جایزه ملی مدیریت پروژه

سپهر جفیر

مهندسی راه اندازی ، استقرار سیستم یکپارچه پیش راه اندازی و راه اندازی و تامین نیروی انسانی متخصص و ابزار لازم جهت نظارت بر عملیات پیش راه اندازی ...